Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy Rodzice,

26 marca 2021 r. ukazało się nowe Rozporządzenie MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wchodzi ono w życie 29 marca 2021 r.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu rozszerzono grupę rodziców uprawnionych do korzystania z instytucjonalnej opieki nad dziećmi.

Według nowych wytycznych Dyrektor szkoły organizuje opiekę i zapewnia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły na pisemny wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice z grupy uprawnionej do korzystania z instytucjonalnej opieki nad dziećmi, zobowiązani są do wypełnienia wniosku według wzoru, który znajduje się w załączniku i złożenia go w sekretariacie szkoły.
Jest to warunek niezbędny do zorganizowania opieki i zajęć wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

Z poważaniem

 

Justyna Paszkowska

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Galeria zdjęć