Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO KLAS PIERWSZYCH

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA ORAZ KLAS WSTĘPNYCH W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenianr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

Terminy składania wniosków

 od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół

 od 16 maja do 30 maja 2022 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

 Termin przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej– dla kandydatów do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

 od 01 czerwca do 13 czerwca 2022 r. (II termin do 05 lipca 2022 r. – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie)

 do 15 czerwca 2022 r.– komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego lub próby sprawności fizycznej (do 06 lipca w przypadku przeprowadzenia sprawdzianu lub próby w II terminie)

 Terminy uzupełniania wniosków 

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 20 lipca 2022 r. – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 20 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

 W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 Skierowania na badania lekarskie wydają od 16 maja do 22 lipca 2022 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół 

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM 

 

https://www.kuratorium.opole.pl/zarzadzenie-nr-1-opolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-terminow-postepowania-rekrutacyjnego-a-takze-terminow-skladania-dokumentow-do-klas-pierwszych-szkol-ponadpodstawowych-i-klas-wstepnych-szkol-pon/ 

Galeria zdjęć