Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Przejdź do strony głównej

Środa, 30 listopada 2022

Jesteś tutaj: Start / Dane szkoły / Cele i zadania

Cele i zadania

CELE I ZADANIA realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.

 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadnia wynikające z przepisów prawa ( Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami zwanych dalej ustawą) oraz przepisów wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem Programu Wychowczo - Profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

2. Celem kształcenia ogólnego w szkole jest:

 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

3. Zadania szkoły:

 

1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) rekrutacja uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów;

5) wychowywanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów – edukacja medialna;

6) kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu – edukacja zdrowotna;

7) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających i dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, postawa obywatelska, postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawa poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

4. Szkoła umożliwia:

 

1) realizację obowiązku szkolnego dla uczniów zamieszkujących w jej obwodzie oraz kontroluje jego spełnianie;

2) uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i świadectwa ukończenia gimnazjum;

3) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych;

4) dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia;

5) rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych);

6) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań;

7) rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez organizację kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych;

8) udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w celu wyrównania braków u uczniów mających trudności w nauce;

9) udział w zajęciach specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

10) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;

11) efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich;

12) kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata;

13) organizację nauki religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów);

14) udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

 

5. Szkoła realizuje:

 

1) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

2) szkolne plany nauczania ustalone przez Dyrektora Szkoły;

3) szkolny system oceniania uchwalony przez radę pedagogiczną;

4) Szkolny program wychowawczy;

5) Szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2017-03-15 00:00przez: Maciej Sadłoń
Opublikowano:2017-03-15 00:00przez: Maciej Sadłoń
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach
Odwiedziny:1620

  • Brak wpisów.