Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 02 lutego 2023

„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

PSP.26.1.2022                                                                                                                                                                                                                  Tułowice, dnia 16.02.2022 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach ul. Porcelanowa 21, 49-130 Tułowice  zaprasza do złożenia oferty na zadanie  p.n.: „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

ul. Porcelanowa 21

49-130 Tułowice

Tel. 77/4600133

e-mail: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 zł. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być zgodne z katalogiem wyposażenia. Katalog zamieszczony jest na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia.

 

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obowiązuje do dnia 30.06.2022 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego oraz wymaganiom wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III.

2. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na formularzu  ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie  z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie  z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie  do podpisania oferty. 

5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania ofertowego, występuje wymóg  podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być  opatrzone podpisem/ podpisami osoby/ osób wskazanych w pkt 4.  

6. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób  i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y). 

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej: 

1)  formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia tj. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z Zamawiającym, oświadczenie o upadłości/likwidacji, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

3)  pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2022 r. do  godz 10:00 ( decyduje data i godzina wpływu).

2. Oferty należy składać w formie:

 • pisemnej w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach lub przesłać pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  w Tułowicach ul. Porcelanowa 21, 49-130 Tułowice
 • elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres email: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl

oraz opisane:

„Oferta na zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

Nie otwierać przed dniem 24.02.2022 r. przed godziną 10:15.

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert 24.02.2022 r. o godzinie 10:15.

4. Otwarcie ofert jest niejawne.

5. W przypadku otrzymania oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę.

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

kryterium – cena oferty – waga 100%

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie  ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

IX. WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE OFERTY

 

1. Z udziału w postępowaniu wyłączeni są Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub  kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się  wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1)        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

3)        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika; 

4)        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa  drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Z udziału w postępowaniu wyłączeni są Oferenci, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość lub likwidacja.

3. Z udziału w postępowaniu wyłączeni są Oferenci, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

4. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy:

1)        jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;

2)        została złożona po terminie składania ofert;

3)        nie zawiera oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenia o upadłości/likwidacji, o których mowa wyżej w pkt 1 i 2 niniejszego Rozdziału;

4)        nie została uzupełniona, pomimo wezwania przez Zamawiającego;

5)        Oferent nie złożył wyjaśnień do złożonej oferty lub załączonych do niej dokumentów, pomimo wezwania przez Zamawiającego.

 

X. ZABIEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postepowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty bez uzasadnienia i podawania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Oferenta żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent nie ma prawa dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń jest niepełna  lub budzi wątpliwości, Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do  Oferenta  o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym  terminie (skan podpisanych dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej należy  przesłać na adres: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl ). 

3. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający dopuszcza  możliwość jej poprawienia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych  poprawek (skan poprawionych i podpisanych dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej należy przesłać na adres sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl). 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Oferentem a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

5. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie niezwłocznie o powyższym  poinformowany.

7. Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego (załącznik nr 3), z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Oferenta  zawartych w złożonym Formularzu oferty.

8. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy  albo uchyla się od jej podpisania z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który  w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaproponował najniższą cenę.  

9. Umowę w imieniu Oferenta może/mogą podpisać osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Oferenta. 

10. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

12.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika  do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu  i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

13. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

XII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XIII. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Justyna Paszkowska – Dyrektor szkoły, Dagmara Suchodolska – sekretarz szkoły.

XV. KLAUZAULA INFORMACYJNA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO)

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach, ul. Porcelanowa 21,49-130Tułowiceail:sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl , tel: (77) 460 01 33 (dalej: Administrator).
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD", oraz mailowo: inspektor@kancelaria-odo.pl
 3. Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

-       realizacją umowy

-       dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy

4.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

-       niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

-       ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń art. 9 ust. 2 lit. f  RODO 

 1. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w oparciu
  o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmiot realizujący zadania z zakresu obsługi technicznej
  i serwisowej IT, kancelaria prawna,  podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane mogą zostać udostępnione operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, oraz  organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 4. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

-        czas obowiązywania umowy,

-        przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określny czas, po zakończeniu obowiązywania umowy tj. 5 lat,

-        okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenia

 

 

Metryczka

Wytworzono:2022-02-16 11:55przez: Administrator
Opublikowano:2022-02-16 11:55przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach
Odwiedziny:339

 • Brak wpisów.