Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 02 lutego 2023

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych w roku 2022 do stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach

PSP.016.22.2021

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł netto

1. Zamawiający

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

ul. Porcelanowa 21

49-130 Tułowice

Tel. 774600133

e-mail: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl

 2. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

2. W toku postępowania Zamawiający wysyła zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców danego zamówienia równocześnie. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie przedmiotowe zapytanie ofertowe.

3. Za wystarczające dla zachowania zasady konkurencyjności uznaje się otrzymanie co najmniej jednej oferty.

 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach”. Ilość zamówionych produktów została wskazana w formularzu ofertowo-cenowym załącznik nr 1, części 1-7.  Ilości wskazane w załączniku nr 1 części 1-7 w formularzu ofertowo-cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych na pakietach.

Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie, przez Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w godzinach od 7:00 do 14:00 następnego dnia po dniu złożenia zamówienia.

Dostawy realizowane są na koszt i ryzyko dostawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Upoważnieni pracownicy będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także sprawdzenia zgodności cen z formularzem ofertowo-cenowym.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar środkiem transportu, którego warunki techniczne oraz stan sanitarny zgodne są z normami sanitarnymi obowiązującymi dla tego rodzaju transportu.

Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.

Dostarczone produkty winny spełniać wszystkie wymogi określone w charakterystycznych dla nich obowiązujących normach między innymi powinny być dokładnie oznakowane, posiadać dokładną nazwę, termin przydatności do spożycia oraz numer partii produkcyjnej nadany przez producenta
i będą odpowiadały przepisom ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 r.,poz. 2021 z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia dostawy produktu o nienależytej jakości Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, o aktualnych terminach przydatności do spożycia nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego.

Mrożonki mają być dostarczone w formie nie rozmrożonej. Wykonawca będzie dostarczać podany w tabeli asortyment artykułów spożywczych wymienionych w formularzach ofertowo-cenowych.

Płatność za dostawę towaru nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w danym miesiącu. Wystawianie faktur za dostawy odbywać się będzie raz w miesiącu, nie później niż 7 dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Dostarczany towar na bieżąco odbierany będzie na podstawie  WZ z uwzględnieniem ilości towaru i ceny jednostkowej brutto.

4. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie na podstawie złożonego zamówienia przez Zamawiającego zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego z przerwami w nauce w dni ustawowo wyznaczone jako wolne od zajęć szkolnych. Termin realizacji dostawy artykułów spożywczych może przedłużyć się na czas wakacji.

5. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 784 915 026.

6. Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową brutto na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty z podziałem na poszczególne pakiety. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dostawę artykułów spożywczych, szczegółowy opis zapytania ofertowego stanowią formularze w załączniku nr 1, części 1-7.

7. Kryteria wyboru oferty:

- najniższa cena brutto

8. Sposób przygotowania i forma dostarczenia oferty: ofertę można przekazać w formie:

pisemnej osobiście lub listownie złożyć do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach”

lub

na adres e-mail szkoły sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl

9. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 26 lipca 2022 r. do godz. 1400

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy. W terminie 10 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Korespondencja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Metryczka

Wytworzono:2022-07-12 12:48przez: Administrator
Opublikowano:2022-07-12 12:48przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach
Odwiedziny:347

  • Brak wpisów.