Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Rzecznik Praw Ucznia

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

„W teorii wychowania zapominamy, że winniśmy uczyć dziecko
nie tylko cenić prawdę, ale i rozpoznawać kłamstwo,

 nie tylko kochać, ale i nienawidzić, nie tylko szanować, ale i pogardzać,
nie tylko godzić się, ale i oburzać, nie tylko ulegać, ale i buntować się.”

                                                                                                                                                                                                                    Janusz Korczak

 

Drodzy Uczniowie,

dziękuję Wam za obdarzenie mnie tak wielkim zaufaniem i wybranie Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia. Z zaszczytem przyjmuję tę szczególną funkcję i mam nadzieję, że sprostam Waszym oczekiwaniom. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów jestem dla Was zawsze dostępna w szkole. Możecie także pisać wiadomości poprzez dziennik elektroniczny .

  Zapraszam do sali nr 15 J

  Mamy nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia szkoła wyda się Wam  jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia, że będziecie się w niej czuli bezpiecznie.

 Z wyrazami szacunku, Joanna Pączek

 

 Zadania Rzecznika Praw Ucznia

upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole,
dbanie o przestrzeganie praw ucznia,
mediacja między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych,
proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie,
reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw.

 

Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia,
zasadą równości  - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia,
zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach    

Podstawowe obowiązki rzecznika:

dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole,
rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole,
zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia,
składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu,


„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,  dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

 

PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZNIA

Prawa ucznia znajdziesz w takich dokumentach, jak:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Konwencja o prawach dziecka,
• statut i regulamin szkoły.


Masz PRAWO m.in. do:

• bezpłatnej nauki aż do ukończenia 18 roku życia.
• poszanowania życia prywatnego i życia rodzinnego oraz decydowania o życiu osobistym. Oznacza to, że nikt nie może Cię poniżać, ubliżać Ci, stosować wobec Ciebie przemoc fizyczną i psychiczną. Nauczyciel nie może też udzielać informacji o Tobie i Twojej rodzinie.
• otrzymania warunków niezbędnych Ci do rozwoju, korzystania z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego.
• zapoznania się z programem nauczania i stawianymi przed Tobą wymaganiami, które musisz spełnić, aby otrzymać daną ocenę na semestr i koniec roku z każdego przedmiotu.
• informacji o tym, w jaki sposób będzie sprawdzana Twoja wiedza w ciągu roku szkolnego (np. czy będą to kartkówki, sprawdziany, odpytywanie przy tablicy).
• informacji o sposobach podwyższenia oceny na koniec semestru lub roku szkolnego.
• informacji o ocenie swoich postępów w nauce oraz zachowaniu, a także informacji o tym, dlaczego ta ocena jest taka, a nie inna.
• swobodnej wypowiedzi, o ile ta wypowiedź nie będzie krzywdząca dla innych osób.
• takiej organizacji życia szkolnego, aby móc zachować równowagę między nauką a rozwijaniem własnych zainteresowań. • redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
• organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, ale zawsze w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
• wyboru nauczyciela, który będzie opiekunem samorządu uczniowskiego.
• informacji o swoich prawach i obowiązkach.

Masz m.in. OBOWIĄZEK

• uczyć się do ukończenia 18 roku życia.
• szanować godność pracowników szkoły i innych uczniów.
• chodzić na lekcje.
• przygotowywać się do lekcji.
• zachowywać się porządnie podczas lekcji.
• dbać o czysty ubiór i higienę osobistą,
• dbać o to, aby wszystkie Twoje nieobecności w szkole były usprawiedliwione w określonym terminie.
• przestrzegać zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły, np. zasad dotyczących ubioru, malowania się do szkoły lub korzystania z telefonu komórkowego.

Pliki do pobrania