Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.psptulowice.szkolnastrona.pl

Data aktualizacji

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niezgodne:

  • na stronie znajdują się pliki w formacie PDF, 
  • zdjęcia i grafiki nie są właściwie poopisywane,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia Deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 18 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Paszkowska, adres email: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4600 133. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem głównym do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Tułowicach jest podjazd dla wózków, a w przedsionku znajduje się domofon.

Pracownik szkoły wychodzi do osoby o szczególnych potrzebach w celu załatwienia  sprawy.

Możliwe jest przemieszczanie się osób na wózku po poziome 0. Dla tych osób dostępne jest również wejście do obiektów sportowych (wejście od hali sportowej).

W budynku brak jest windy dla niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

ul. Porcelanowa 21, 49-130 Tułowice

Tel: 77 4600 133

NIP: 7542375823

E-mail: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl

Strona szkoły: http://www.psptulowice.szkolnastrona.pl