Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Procedury zdalnej pracy z uczniem

Ogólne zasady zdalnej pracy z uczniem w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Tułowicach

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalam zasady prowadzenia z uczniami zajęć dydaktycznych na odległość:

- wariant B- mieszany (hybrydowy);

- wariant C – zdalny.

 Podstawy prawne do wprowadzenia kształcenia na odległość:

1) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389)

§ 1. 1. W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.

§ 2. 1. W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 2. W przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

3. Sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor tej jednostki.

4. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386)

§18. 2a. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

2b. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

 2c. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2a, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe, podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i pracownikami obsługi i  administracji.

Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową lub zdalną, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, zostanie zastosowany wybrany adekwatnie do sytuacji wariant z podanych poniżej:

Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez e-dziennik (zakładka zadania domowe), indywidualnej poczty, lekcji on-line w aplikacji Teams. Wszyscy rodzice i uczniowie mają dostęp do dziennika elektronicznego.

Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny (praca wg procedur dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce). Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę), wtedy zostaje zmieniony plan zajęć ( zastępstwa bieżące), a lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie. Taka sytuacja trwa do momentu, gdy PPIS wyda decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej.

Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej szkoły.

 W chwili przejścia naszej szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, zaś uczącym się zdalnie wysyłają materiały i linki do ćwiczeń lub prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym.

I. Realizacja programu nauczania:

1. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z przyjętym programem nauczania, ze zmianami dotyczącymi ilości realizowanego/zadanego materiału.

2. Nauczyciele mają możliwość modyfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

3.  Po powrocie do szkoły realizowany materiał w formie on-line będzie podsumowany i może zostać zweryfikowany przez nauczyciela odpowiednią formą pisemną lub ustną.

 

II. Metody i formy komunikacji nauczyciela z uczniem:

1. Podstawą do wypracowania organizacji pracy w trybie mieszanym i zdalnym będzie diagnoza w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu przez uczniów. Należy uwzględnić :

 - liczbę osób korzystających w tym samym czasie w jednym gospodarstwie domowym;

- umiejętności uczniów w zakresie korzystania z komputera i dostępnych aplikacji internetowych;

 - higienę pracy umysłowej (uczniowie klas 1-3 nie mogą przeznaczać więcej niż 3 godziny, a uczniowie klas 4-8 nie więcej niż 5 godzin na naukę zdalną przy komputerze, w ciągu dnia).

2. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

a) prowadzenie zajęć online; (aplikacja TEAMS – obowiązująca jako podstawa zdalnego nauczania);

b) przesyłanie materiałów do ucznia  przez e-dziennik lub drogą mailową;

c) rozmowy telefoniczne z uczniami;

d) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

e) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;

f) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

g) prowadzenie konsultacji on-line w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin;

h) zamieszczanie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

i) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;

j) wydrukowane przez nauczycieli materiały przekazane uczniom (w wyjątkowych sytuacjach).

III. Obowiązki nauczyciela:

Nauczyciele:

- organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania);

 - zakładają grupy dla poszczególnych oddziałów w aplikacji Teams

 - terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów;

- mają obowiązek przesyłać materiały na dane zajęcia  z jednodniowym wyprzedzeniem;

- w komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.  

IV. Obowiązki wychowawcy klasy:

Wychowawca:

- pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach  prowadzonych on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia;

- we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów;

- realizuje, przy wsparciu specjalistów program wychowawczo-profilaktyczny – dostosowany tematyką zajęć do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.

 - zapewnia możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).

V. Planowanie i organizacja zajęć z wykorzystaniem technik kształcenie na odległość

1. W ciągu 2 dni od przejścia na tryb nauki zdalnej lub mieszanej Dyrektor szkoły może dokonać zmiany planu lekcji w poszczególnych klasach tak, aby skoordynować dzienny i tygodniowy rozkład zajęć z uczniami.

2.Zmodyfikowany plan zajęć dla wszystkich klas (wariant C) lub kilku klas (wariant B) zostaje opublikowany na stronie internetowej szkoły i obowiązuje na dany okres (tydzień). Uaktualniony plan musi zawierać: godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, formę i metodę lekcji. Dyrektor decyduje o formie przeprowadzania zajęć. Nauczyciel może dokonać modyfikacji planu tylko za zgodą Dyrektora szkoły z 2-dniowym wyprzedzeniem.

3.Dopuszcza się zmiany czasu trwania lekcji zdalnej – do 30 minut, za zgodą Dyrektora szkoły.

4.Dzienny plan zajęć dla klasy łączy dwie podstawowe metody pracy zdalnej:

- synchroniczną – nauczyciel i uczeń pracują w jednym czasie, wykorzystując obowiązującą w szkole platformę TEAMS;

- asynchroniczną – w różnym czasie np. prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, filmy dostępne w Internecie, inne materiały wysłane przez nauczyciela, karty pracy, zadania domowe itd.

5.Ważnym elementem pracy na odległość są indywidualne konsultacje on-line prowadzone przez nauczyciela, z wykorzystaniem komunikatorów. Grafik konsultacji będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

6.Wszystkie formy i metody pracy z uczniem on-line muszą uwzględniać zasady bezpieczeństwa w sieci, a także wspierać i motywować ucznia do systematycznego uczenia się poza szkołą.

7.Czas na przygotowanie, wykonanie i odesłanie przez ucznia zadań nie może naruszać podstawowych zasad higieny pracy umysłowej ucznia. Należy również uwzględnić problemy wynikające z braku Internetu, dostępności komputera przez ucznia itp.

VI. Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego:

1.Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia, zgodnie z planem zajęć.

 3.Inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną pocztą służbową , przez e–dziennik.

4.Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), formy przeprowadzonych zajęć. Wzór raportu przekazuje dyrektor szkoły pocztą elektroniczną.

5.Nauczyciele mają obowiązek stałej gotowości do pracy, odbierania dwa razy w ciągu dnia wiadomości z poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego.

VII. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

1. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również:

a) mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,

b) docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,

c)  umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny,

d)  uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów.

2. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

VIII. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia

1.Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 2.Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.

3.Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.

4.Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.

5.Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

6.Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.

7.Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

8.Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.

 9.Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być przekazana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.

10.Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.

11.Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.

IX. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 1.Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

2.Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

3.Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

4.Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

5.Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.

6.Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

7.Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 8.W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:

 a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),

 b. wypracowanie,

c. aktywność podczas zajęć on-line,

d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,

e. rozwiązywanie testów,

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,

 g. odpowiedź ustną.

X. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

1.Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.

2.Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.

3.Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin, a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom.

4.Egzamin jest przeprowadzany za pomocą narzędzi do edukacji zdalnej, które pozwalają na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. Powinien on odbywać się metodą pracy synchronicznej.

5.Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać uzgodnione z rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem.

6.Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.

7.W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie nie posiadają narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, egzamin może być przeprowadzony w formie zadań drukowanych, które przesyła się drogą pocztową. Egzamin może odbyć się także na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

8.W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły.

9.Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

XI. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce

1.Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu. Informację tę przekazuje drogą elektroniczną przyjętą w szkole.

2.Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną przyjętą w szkole o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.

3.Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji wyznaczonych  w tygodniowym planie zajęć.

XII. Sposoby realizacji zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.Udostępnianie materiałów edukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny.

2.Umożliwianie codziennych kontaktów z pedagogiem szkolnym: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne on-line (na platformie TEAMS).

3.Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

4.Rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, śmiercią rodzica, depresją, zaburzeniami odżywiania, brakiem kontaktu z rówieśnikami, zakażeniem rodzica koronawirusem oraz sytuacją objęcia rodziny kwarantanną, organizację nauki w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych, informowanie o egzaminach próbnych, egzaminie ósmoklasisty.

5.Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie, utrzymywanie kontaktu z uczniami i ich rodzicami, szczególnie tymi, u których występowały wcześniej problemy, zachęcenie uczniów do korzystania z pomocy koleżanek i kolegów z klasy, przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas trwania stanu epidemii.

 6.Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym – pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii.

 7.Dostarczanie informacji o możliwych konsultacjach ze specjalistami i stały kontakt z pedagogiem.

8.Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i w e–dzienniku. Opracowywanie materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności.

9.Wsparcie psychiczne uczniów, pomoc w realizacji zadań, w chwilach słabości, niechęci do nauki w nowej, nieznanej sytuacji, która niesie ze sobą trudności w postaci braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, budowanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz podnoszenie samooceny uczniów.

10.Doprecyzowywanie zadań i przekazywanie wskazówek do pracy własnej. 11.Informowanie rodziców o ustawicznej, zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony szkoły.

12.Opracowanie poradników dla rodzica, np.: Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

13.Opracowanie instrukcji dla rodziców na temat organizacji warunków do nauki w domu.

XIII. Postanowienia końcowe:

1.Obowiązkiem kadry kierowniczej szkoły jest monitorowanie realizacji zajęć on-line oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego ( e – dziennik). Monitorowanie zajęć on-line odbywa się za po-mocą platformy TEAMS.

2.Odpowiedzialnym za wprowadzenie nauczania na odległość jest Dyrektor szkoły. Rodzice mogą zgłaszać do dyrektora uwagi dotyczące zdalnego nauczania na adres: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl lub za pomocą dziennika elektronicznego.